BÖLÜM 4 - ETKİLEŞİM BECERİLERİNİ KAZANDIRMAK

MODÜL 18
ORTAK DİKKAT BECERLERİ

Yararlanılan ve Önerilen Kaynaklar

Bilmez, H. (2014). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara ortak dikkate tepki verme becerisinin öğretimi (Yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi,  Eskişehir, Türkiye.

Kırcaali-İftar, G., Kurt, O., ve Ülke Kürkçüoğlu, B. (2014). Otistik çocuklar için davranışsal eğitim programı II (OÇİDEP). Ankara: Anı Yayıncılık.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays: Basic intervention techniques. Austin, Texas: Pro-Ed.

Tunçel, E. (2017). Nesne göstererek ortak dikkat başlatmanın otizmli çocuklara öğretiminde video modelle öğretimin etkililiği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.