Bu platform,
TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı
ortaklığında Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından uygulanan “Eğitime
Uzanan Yol Projesi” kapsamında Guns Of Marketing (GOM) ve Tohum Otizm Vakfı ekibi ile birlikte geliştirilmiştir.

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Araştırma-Geliştirme Ekibi: Neslihan Canpolat Çığ, Deniz Yılmaz, Nehir Merinoslu

Projenin yaratıcı tasarım ve yazılım geliştirme çalışmaları Guns Of Marketing (GOM) tarafından gerçekleştirilmiştir.

... ...

Bu uygulama TANAP tarafından Sosyal ve
Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir.

... ...

Bu mobil platform, TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığında Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı tarafından uygulanan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında geliştirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı’nın ortaklığında 10 Şubat 2017- 10 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülen Eğitime Uzanan Yol Projesi ile Bursa, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Bayburt, Gümüşhane, Erzurum, Kırşehir, Eskişehir, Kars, Yozgat, Balıkesir, Giresun, Ardahan, Edirne, Kırıkkale, Erzincan, Ankara, Sivas ve Kütahya illerinde eğitimler ve seminerler düzenlenmiş ve sınıf donanımları sağlanmıştır. Eğitime katılan öğretmenlerin ve donanımı yapılan okulların seçimi illerdeki Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleri ile gerçekleştirilmiştir.

Eğitime Uzanan Yol Projesi sürecince;

 • 20 ilde yaklaşık 1.600 öğretmene ve formatöre otizm spektrum bozukluğu olan çocukların eğitiminde kullanılan ve etkililiği kanıtlanmış bir yöntem olan Uygulamalı Davranış Analizi’ne dayalı öğretim yöntem ve teknikleri konusunda eğitimler verilmiştir,
 • 20 ilde yerel halka ve tüm paydaş kurum ve kuruluşlara yaklaşık 2.000 kişinin katılımıyla farkındalık seminerleri düzenlenmiştir,
 • 20 ilde, her ilde 3 olmak üzere 60 ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okulun özel eğitim sınıflarına donanım desteği sağlanmıştır.

Bu mobil platform, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları finansman desteği ve MEB ortaklığı ile yürütülen “Eğitime Uzanan Yol” projesi kapsamında hazırlanmış olup; platformda yer alan mobil uygulamalar ile tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu platform TANAP tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir. Platformun içeriğinden yalnızca Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı sorumludur, yazılım içeriğinin herhangi bir şekilde TANAP’ın görüşlerini yansıttığı sonucu çıkartılamaz.

Bu uygulama TANAP tarafından Sosyal ve
Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir.

... ...

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur.

VİZYONUMUZ, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

MİSYONUMUZ, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan çocuklar, gençler ve aileleri; ayrıca kaynaştırma ortamlarında hizmet alan diğer özel eğitim gerektiren çocuklar, gençler ve aileleri için;

 • Çağdaş toplum koşullarında yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
 • Eğitmen kadrolarının yetiştirilmesi, eğitim ve araştırma yapılmasının sağlanması,
 • Özel eğitim ve kaynaştırma alanlarında, ilişkili meslek dallarında kapasitenin artırılması ve eksik meslek elemanlarının Türkiye’ye kazandırılması yönünde çalışılması,
 • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi,
 • Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
 • Savunu çalışmaları ile yasal düzenlemelerin politikaların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması,
 • Bilinçli bir kamuoyunun oluşturulması,
 • Amacına yönelik çalışmalarda diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile etkin iş birlikleri yapılması,
 • OSB konusunda tarama, ayrıntılı değerlendirme ve tanılama süreçlerinin dünya standartlarına getirilmesi ve ülke çapında yaygınlaştırılması,
 • OSB olan çocukların erken yoğun özel eğitim almaları, en az kısıtlayıcı eğitim ortamından yaşamın tüm evrelerinde kaynaştırmaya kadar tüm gereksinimlerinin karşılanması için kapasite oluşturulması,
 • OSB olan çocukların, gençlerin eğitiminde Princeton Child Development Institute (PCDI) programları uygulanarak model okul oluşturulması ve programların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

İLKELERİMİZ,

 • Bilimsellik,
 • Paylaşımcılık,
 • Önderlik ve öncülük,
 • Kurumlar arası iletişim ve işbirliği,
 • Şeffaflık,
 • Kaynaklarda verimlilik ve etkililik,
 • Güvenirlik,
 • İnsana, çocuğa değer vermek ve en iyi hizmet haklarını gözetmek.

Bu uygulama TANAP tarafından Sosyal ve
Çevresel Yatırım Programları kapsamında finanse edilmiştir.

... ...

Dinle-Anla Modülü
İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özellik dili ve dilin farklı boyutlarını kullanarak iletişim kurabilme ve sürdürebilme becerisidir. Bu süreçte en önemli unsur ise dinleme becerilerinin etkin kullanımıdır. Çeşitli düzeylerde gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların dinleme ve dinlediğini anlama becerilerinde yetersizlikler görülebilmektedir. Bu nedenle dinlediğini anlamaya yönelik çalışmaların yapılması faydalıdır.

Bu hedeflerden yola çıkılarak geliştirilen Dinle-Anla mobil uygulaması ile çocuklara 5N 1K soruları referans alınarak “Kim?”, “Ne?”, Neden-Nasıl?”, “Nerede?”, “Ne oldu?” pek çok kategoride soru seti hazırlanmıştır. Hazırlanan bu mobil uygulama ile çocukların dinlediğini anlama becerisinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Dinle-Anla mobil uygulamasında yer alan kategoriler çocuğunuzun belli bir sırada öğrenmesi gereken soru setleri temel alınarak oluşturulmuştur. Bu nedenle çocuğunuzla yapacağınız çalışmalarda mobil uygulamayı kullanırken soru setlerini sırasıyla takip etmeniz önerilmektedir.

İlk kategoriden ya da çocuğunuzun düzeyine uygun bir kategori belirleyerek çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Oyun ekranında çocuğun kendisine gösterilen resim ve o resim hakkında sorulan soruya yazılım üzerinde doğru cevap vermesi için karartılmış bir cevap ekranın çıktığını göreceksiniz. Bu aşamada çocuğun dinlediği söz öbeğine uygun olarak resim üzerinde doğru görseli seçmesi gerekmektedir. Çocuğunuz doğru tepkide bulundukça her doğru cevaplanan soru için bir yıldız sembolü kazanacaktır. Bu sayede mobil uygulamayı kullanırken daha fazla motive olacaktır.

Eşleme Modülü
Eşleme becerileri daha zor ve karmaşık başka pek çok beceriyi ve davranışı öğrenirken farkında olarak ya da olmadan kullandığımız becerilerdir. Alıcı dil ve ifade edici dil becerilerini öğrenirken eşleme becerilerinden yararlanırız. Örneğin, konuşurken kullandığımız sesli sözcükler aslında onlarla eşlenmiş olan nesneleri ve eylemleri ifade eder. Dolayısıyla, eşleme becerisi sözel iletişim davranışlarının öğrenilebilmesi için kullanılan çok önemli bir yapı taşı olmakla beraber okuma-yazma becerilerini öğrenirken de kritik rol oynamaktadır. Çünkü hangi harflere hangi seslerin karşılık geldiğini öğrenebilmek için yine eşleme yapmamız gerekir.

Bu hedeflerden yola çıkılarak geliştirilen nesne eşleme modülü ile çocuklara pek çok kategoride eşleme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Nesne eşleme modülünde ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız ayarlar butonuna tıklayarak ekranın arka plan rengini, nesne sayısını ve dizilim şeklini çocuğunuzun performans düzeyine göre belirleyebilirsiniz.

Nesne Tanıma Modülü
İstek ve gereksinimleri ifade edebilmek, yardım isteyebilmek, devam etmekte olan bir sohbete katılabilmek tüm çocuklar gibi otizmli çocuklar için de önemli becerilerdir. Ancak, iletişim kurabilmek için yalnızca ifade etmek yeterli değildir. Her ne kadar dil ve iletişimden söz edildiğinde aklımıza çoğunlukla ve öncelikle ifade etme ya da konuşma becerileri gelse de iletişim kurabilmek için ifade etmenin yanı sıra başkalarının söylediklerini anlamaya da gereksinim duyarız.

Alıcı dil becerileri olarak adlandırdığımız bu beceriler çevremizdekilerin ifade ettiklerini anlamak için kullandığımız becerilerdir. Çevremizdeki kişilerin söylediklerini yerine getirebilmek, karşılıklı konuşmada sıra alabilmek ve başkalarının söylediklerini dinleyerek öğrenebilmek için alıcı dil becerilerine gereksinim duyarız. Günümüzde, toplum içinde bağımsız olarak yaşayabilmek için, binlerce alıcı dil mesajını alabilmek ve bunların her birine uygun tepkiler verebilmek gerekmektedir. Bu mesajların bazıları oldukça basitken, bazıları son derece karmaşıktır.

Bu hedeflerden yola çıkılarak geliştirilen nesne tanıma modülü ile otizmli çocuklara pek çok kategoride çeşitli nesnelerin isimlerini öğrenme (anlama) becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Nesne tanıma modülünde ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız ayarlar butonuna tıklayarak ekranın arka plan rengini, nesne sayısını ve dizilim şeklini çocuğunuzun performans düzeyine göre belirleyebilirsiniz.

Vücudumuz Modülü
İstek ve gereksinimleri ifade edebilmek, bir sohbet başlatabilmek, devam etmekte olan bir sohbete katılabilmek tüm çocuklar gibi otizmli çocuklar için de önemli becerilerdir. Ancak, iletişim kurabilmek için yalnızca ifade etmek yeterli değildir. Her ne kadar dil ve iletişimden söz edildiğinde aklımıza çoğunlukla ifade etme ya da konuşma becerileri gelse de iletişim kurabilmek için ifade etmenin yanı sıra başkalarının söylediklerini anlamaya da gereksinim duyarız.

Alıcı dil becerileri çevremizdekilerin ifade ettiklerini anlamamızı sağlayan becerilerdir. Özellikle karşılıklı konuşma sırasında mesajların bazıları oldukça basitken, bazıları son derece karmaşık olabilir. Yönergeleri yerine getirebilmek, eşleme yapabilmek, adı söylenen nesneleri gösterebilmek, adı söylenen vücut bölümlerini gösterebilmek alıcı dil becerilerinin kullanılmasını gerekli kılan durumlardan bazılarıdır.

Vücut bölümlerini bilmek, gösterebilmek aynı zamanda bedensel farkındalık ve hastalık durumunda yetişkinlere ağrıyan yerin gösterilmesi ya da söylenmesi için son derece önemli bir beceridir. Bu hedeflerden yola çıkılarak geliştirilen vücut bölümleri modülü ile otizmli veya normal gelişim gösteren çocuklarla temel vücut bölümleri, diğer vücut bölümleri ve iç organları eşleme, gösterme ve yazma düzeyinde çalışmalar gerçekleştirebilirsiniz. Modülde yer alan bu alıştırmalar aracılığıyla çocukların temel ve diğer vücut bölümleri ile iç organları üç temel aşamada öğrenmesini destekleyebilirsiniz.

Vücut bölümleri modülünde çalışırken ayarlarda değişiklik yapmak istiyorsanız ayarlar butonuna tıklayarak alıştırma oyun arka plan rengini belirleyebilir, alıştırmada yer alan karakteri (kız- erkek) değiştirebilir ya da ilgili vücut bölümlerine yazılı ipuçları ekleyebilirsiniz. Alıştırmalara ilk olarak eşleme, sonrasında gösterme en son aşamada ise yazma çalışmaları ile devam etmeniz önerilmektedir. Eğer üzerinde çalıştığınız kategoride çocuğun performansı yeterli düzeyde ise o kategoriyi atlayarak alıştırmaya bir sonraki aşamadan başlayabilirsiniz.

Eylemler Modülü
Günlük yaşamda çevremizde içinde mutlaka eylem ya da eylemler barındıran pek çok olay meydana gelmektedir. Örneğin, diş fırçalamak, el yıkamak, yemek yemek, okula gitmek, alışveriş yapmak, kâğıt kesmek vb. Tüm bu eylemleri tanıyabilmek ve adlandırabilmek çevremizde olup bitenleri anlamamızda bize yardımcı olmaktadır. Otizmli çocuklar eylemleri anlama, ayırt etme ve ifade etme noktasında çeşitli düzeylerde yetersizliklere sahip olabilirler ve bu yetersizliklerin giderilmesinde sistematik olarak sunulan ek bir öğretime ihtiyaç duyabilirler. Eylem tanıma modülünde otizmli çocuklara farklı kategorilerde çeşitli eylemlerden oluşan kısa video örnekleri sunulmaktadır ve çocuktan doğru eylemi seçmesi istenmektedir. Bu modülü, otizmli çocuklarda eylem tanıma becerisini geliştirmek için kullanabilirsiniz. Eylem tanıma modülünde çalışırken ayarlarda değişiklik yapmak istediğinizde, ayarlar butonuna dokunarak ekranın arka plan rengini değiştirebilir ya da alıştırmanın zorluk seviyesini ayarlayabilirsiniz.

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI
“TOHUM EĞİTİM” MOBİL PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI

MOBİL PLATFORMU KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE LÜTFEN AŞAĞIDAKİ HÜKÜMLERİN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

 Mobil Platform’umuzu kullanmanız; yasalara ve/veya tüzel kişi temsil yetkisine göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip olduğunuz, bu kullanım koşullarını okuduğunuz, anladığınız, burada yazan şartlarla bağlı olduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. İşbu Gizlilik Politikası yalnızca Mobil Platform kapsamında geçerlidir.Eğer aşağıda belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse Mobil Platform’umuzu  kullanmayınız. Aksi halde tarafımız Mobil Platform’umuzu  yetkisiz ve fiil ehliyetsiz kullanımdan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 1. Taraflar

İşbu kullanım koşulları Merkez Mah. Sıracevizler Cad. Zülfikarlar İş Hanı No:27 Kat.3 Şişli – İstanbul adresinde kayıtlı TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI (Tohum Otizm Vakfı” olarak anılacaktır) ile Tohum Otizm Vakfı tarafından oluşturulan “Tohum Eğitim” adlı Mobil Platform’umuzu (“Mobil Uygulamalar” olarak anılacaktır) kullanan ve bunlardan yararlanan taraf (“kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İşbu koşullar, Mobil Platform’dan yararlanma ve kullanım koşullarını ile bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Tohum Otizm Vakfı ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı ise “Taraf” olarak anılabileceklerdir.

 1. Amaç
 • Mobil Uygulama, Tohum Otizm Vakfı, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları finansman desteği ve MEB ortaklığı ile gerçekleştirilen “Eğitime Uzanan Yol” projesi kapsamında hazırlanmış olup; platformda yer alan mobil uygulamalar ile tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.  Platformun içeriğinden yalnızca Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı sorumludur, mobil platform içeriğinin herhangi bir şekilde TANAP’ın görüşlerini yansıttığı sonucu çıkartılamaz.
 • İşbu kullanım koşulları ile Mobil Uygulama’nın ziyaret edilmesi ve/veya kullanılmaya başlandığı andan itibaren kullanıcılar bu hükümlere uyma konusunda taahhüt vermiş kabul edilir. İşbu hükümlere uyulmadığı takdirde, Tohum Otizm Vakfı’nın tüm hukuki ve yasal hakları saklıdır.
 1. Hizmetlerden Yararlanma, Yükümlülük ve Taahhütler
 • Platformda yer alan mobil uygulamalar ile tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların bilişsel becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kullanıcıların, Tohum Otizm Vakfı ürün ve yenilikler, e-öğrenme sektöründeki gelişmeler ve yeni projeler hakkında bilgi almak gibi amaçlarla Tohum Otizm Vakfı ile paylaştığı bilgiler (ad-soyad, e-posta ve cep telefonu), açık ve gerçeğe uygun olmalı ve Mobil Uygulamaların kullanımından doğabilecek risklerden sorumlu olduğunu bilmelidir.  Bu gibi amaçlarla paylaşılan iletişim bilgilerinin kişinin kendisine ait iletişim bilgileri olma zorunluluğu olup aksi halde kullanıcı, üçüncü kişilerin haklarının ihlalinden münhasıran sorumludur. Tohum Otizm Vakfı tarafından yapılacak işlem, bilgilendirme ve/veya yazışmalarda, kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınır ve bu bilgiler kullanılır.
 • Tohum Otizm Vakfı, verilen tüm bilgilerin doğru olduğuna inanır ve buna göre hareket eder. Yanlış, hatalı ve gerçeğe aykırı olarak beyan edilen bilgilerden oluşabilecek hatalardan Tohum Otizm Vakfı sorumlu tutulamaz. Bilgilerin hatalı veya yanlış olması Tohum Otizm Vakfı tarafından durumun tespit edilmesi halinde Kullanıcıya Mobil platforma giriş yasağı uygulanabilecektir.
 • Tohum Otizm Vakfı, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarında dilediği zaman  kullanıcılara haber vermeden değişiklik yapabilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girer. İşbu Kullanım Koşulları, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik ve güvenlik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
 • Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları ile kabul ve taahhüt ettiği yükümlülüklerini ihlâl ettiği takdirde ve/veya Mobil Uygulamalar’da hukuka aykırı paylaşımda bulunduğu takdirde Tohum Otizm Vakfı’nın gerekli müdahalelerde bulunma hakkına sahip olduğunu, gelecekte Mobil Uygulamalar’ı kullanmasına engel olunabileceğini ve/veya aleyhine hukuki dava veya takip yoluna gidebileceğini kabul eder.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulamalar içindeki faaliyetlerde, Mobil Uygulamaların herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinizde, genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretemez, paylaşamaz, hatalı veya yanlış yönlendirici (örneğin sahtekarlık yoluyla para isteyen ya da birini taklit eden), yanıltıcı, hileli davranışlarda bulunamaz. Tohum Otizm Vakfı’nın bu içerikleri denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen bu paylaşımları yapan kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu durumda Tohum Otizm Vakfı, bu tür hesapları askıya alabilecek, sona erdirebilecek, yasal süreç başlatma hakkını kullanabilecektir. Tohum Otizm Vakfı, yasal süreç kapsamında yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar. Kamuya mal olmuş bilgiler ile yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler çerçevesinde verilmiş idari emirler ya da verilmiş olan mahkeme kararları gereğince açıklanması gereken bilgiler gizli bilgi olarak kabul edilemez.
 • Mobil Uygulamaların üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri Tohum Otizm Vakfı’nın sorumlulğu dışında olup, Tohum Otizm Vakfı’nın kullanıcılar arası iletişimi kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır..
 • Kullanıcı, bu Mobil Uygulamalar yazılımı ve içerisindeki tüm görsel eserler, tasarımlar, ara yüzler, kullanıcı kontrolleri, süreçler, programlar ve yazılım bileşenlerin ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü hakkın münhasıran Tohum Otizm Vakfı’na ait olduğunu bu nedenle Mobil Uygulamalarda kullanılan resim, metin, görsel ve işitsel imgeler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler gibi Mobil Uygulamalar’da yer alan hiçbir unsuru çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, kullanmayacağını, doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet olarak kabul edilebilecek eylemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, Tohum Otizm Vakfı’nın ilgili kanun ve mevzuattan doğan tüm hakları saklıdır.
 • Tohum Otizm Vakfı tarafından hizmete sunulan Mobil Uygulamalar proje kapsamında yer alan, kullanıcı bilgilerinin, tasarımların, kod ve yazılımların, veri tabanında yer alan bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesi, içeriklerin ayda Mobil Uygulamalar’daki unsurların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerin yasa dışı erişimine ve kullanımına açılması gibi fiillerin işlenmesi halinde Tohum Otizm Vakfı’nın uğrayabileceği tüm zarar ve ziyanlar için aykırılığa sebebiyet veren taraflara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Mobil Uygulamaların Kullanıcılar tarafından bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Mobil Uygulamar’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Mobil Uygulamalar’a erişim sağlanmaya çalışılması, Mobil Uygulamalar üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Mobil Uygulamalar’ın ve/veya Mobil Uygulamar’daki içeriğin ya da unsurların işbu Kullanım Koşullarında belirlenen şartlara aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Tohum Otizm Vakfı yukarıda anılanları gerçekleştiren Kullanıcıdan uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı talep, dava ve takip hakkı saklıdır.
 • Kullanıcıların Mobil Uygulamalar’ın güvenliğini tehdit edebilecek, Mobil Uygulamalar’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Mobil Uygulamar’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Mobil Uygulamalar’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi; Mobil Uygulamar’ın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Mobil Uygulamar’a ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması; Mobil Uygulamalar’ın  ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımları kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksamasına, bozulmasına yol açması, yazılım kodlarına müdahale etmesi, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya sair surette müdahale etmesi, sunuculara erişim sağlamaya çalışması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcı, Mobil Uygulamalar’da başkaları için zararlı olan (örneğin virüsler, takip yoluyla taciz edici, nefret söylemi, başkalarına yönelik şiddeti savunan) davranışlarda bulunamaz. Tohum Otizm Vakfı bu eylemlerden sorumlu değildir.
 • İşbu koşulların kullanıcı tarafından ihlal edildiği belirlendiğinde, başka bir kullanıcıdan şikâyet alındığında, fikri mülkiyet ihlali bildirimi veya içeriğin kaldırılması için başka bir ihtar durumunda Tohum Otizm Vakfı, o sebep olunan her türlü zararı kullanıcıdan talep edebilir.
 • Tohum Otizm Vakfı, Mobil Uygulamalar’da sunulan içeriği, herhangi bir bildirimde bulunmadan çıkarma veya silme hakkına sahiptir ve bu kısımlara ulaşılamaması halinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. TOHUM OTİZM VAKFI, kullanıcıların bir kısmının veya tamamının Mobil Uygulamalar’a erişimini engelleme hakkına sahiptir. Hesaplar kişisel kullanıma özgü olup, tarafınıza verilecek kullanıcı adı, şifre veya güvenlik tedbiri kapsamında verilen herhangi bir bilgi gizli bilgi niteliğindedir.
 1. Sorumluluk Reddi ve Yükümlülüğün Sınırı

Yasaların izin verdiği ölçüde ve Tohum Otizm Vakfı işbu Kullanım Koşulları yerine geçecek yazılı farklı bir anlaşma akdetmediği sürece Tohum Otizm Vakfı, kullanıcılara karşı dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai hasar ya da herhangi bir veri, fırsat, itibar, kar veya gelirinden (örn. rahatsız edici veya alçaltıcı beyanlar, arızalı süre veya kayıp, kişisel bilgilerin veya içeriğin kullanımı veya bunlar üzerindeki değişiklikler) sorumlu olmayacaktır. Tohum Otizm Vakfı, Mobil Uygulamalar’a erişim ve Mobil Uygulamalar vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemlerin kesintiye uğraması, veri kaybı başta olmak üzere kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Mobil Uygulamalar’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır.

Mobil Platform’da yer alan bilgilerin doğruluğu Tohum Otizm Vakfı tarafından garanti edilmemektedir. Mobil Platform’dan edinilen bilgilere güvenden doğacak tüm sorumluluk tarafınıza aittir. Tohum Otizm Vakfı'nın üçüncü kişiler tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğuna ilişkin herhangi bir denetim yükümlülüğü sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu Mobil Platform’dan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine ve uygulamalara link verilebilmektedir. Tohum Otizm Vakfı link verilen diğer web sitelerden ve uygulamalarda yer alan içerikten sorumlu değildir ve bunların doğruluğunu, kalitesini yahut güncelliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tohum Otizm Vakfı, söz konusu linkler sonucu ulaşılan projelerin içeriğinde yer alan bilgilerin hatalı olmasından yahut eksik ve yanıltma amaçlı içerik içermesinden ve her halde üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikten dolayı meydana gelebilecek herhangi bir hukuki, cezai veya yaralanma vs. gibi bedensel hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Kullanıcılar, bu linkler vasıtası ile ulaşacakları projelerin olası risklerini kendileri üstlenmek suretiyle erişeceklerdir.

 1. Fikri Mülkiyet
 • Mobil Uygulamalar’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin, ve sair tüm unsurların her türlü hakkı (fikri ve veya sınai mülkiyet hakları vb.) Tohum Otizm Vakfı’na aittir. Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Platform dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. unsurların kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Aksi açıkça belirtilmediği hallerde Mobil Platform içeriğinde yer alan hiçbir unsur Tohum Otizm Vakfı'nın  ya da üçüncü bir tarafın herhangi bir patent, marka, telif hakkı ya da herhangi bir diğer mülkiyet hakkı çerçevesinde herhangi bir lisans ya da hakkın ima yolu ile devri ya da bu doğrultuda icazet yahut herhangi bir lisans ya da hak sağlamamaktadır. Yukarıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan, herhangi bir şekilde fikri mülkiyet hakkı sahibinin izni olmadan bu hakka konu unsurların kullanımı hak ihlali olup, bu tür fikri mülkiyet haklarının ihlali hem hukuki hem cezai yaptırımlara tabidir.
 • Kullanıcının fikri ve/veya sınai hak ihlali teşkil eden davranış/eylemleri sebebiyle diğer kullanıcılar ya da 3. kişiler ve/veya Tohum Otizm Vakfı nezdinde meydana gelebilecek her türlü zarardan kullanıcının kendisi münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. Sona Erme

Bu kullanım koşullarında belirtilen madde veya koşullardan herhangi birinin kullanıcı için uygun olmaması halinde kullanıcı Mobil Platform’u kullanmayı her zaman durdurabilir. Tohum Otizm Vakfı, önceden bildirme mecburiyeti olmaksızın, bazı veya tüm servisleri, Mobil Uygulamalar’a erişimi modifiye edebilir, askıya alabilir, derhal sona erdirebilir veya durdurabilir. Kullanıcı bu sebeple herhangi bir zararının doğduğunu iddia etmeyeceğini / edemeyeceğini kabul etmektedir.

 1. Uyuşmazlıklar

İşbu Sözleşmeye herhangi bir çelişkiye mahal vermeksizin Türk hukuku uygulanacak olup, Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Yargı veya soruşturma makamlarından usulüne uygun bir bilgi ve belge talebi gelmesi halinde, Tohum Otizm Vakfı talep edilen bilgi, belge ve kayıtları bu makamlarla paylaşabilir.

 1. Mücbir Sebepler

Tohum Otizm Vakfı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere doğal afetler, grev, lokavt, salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı, resmi makamların Tohum Otizm Vakfı’nın yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkânsız kılan kararları ya da eylem veya işlemleri, kötü hava koşulları, Tohum Otizm Vakfı’nın kusuru olmaksızın ortaya çıkacak altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, mücbir sebep halleri olarak kabul edilmiştir. Bu durumlarda işbu sözleşme askıya alınacak olup mücbir sebep ortadan kalkıncaya kadar karşılıklı olarak askıya alınmış sayılacaktır ve bu süreçte sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için (faiz, zarar, gecikme tazminatı, cezai şart ve benzeri her ne ad altında olursa olsun talep hakları bakımından) Taraflar sorumlu kılınamayacaktır.Mücbir sebebin sona ermesi ile birlikte sözleşmesel yükümlülükler kaldığı yerden ifa edilmeye devam edecektir.

 1. Yürürlük ve Kabul

İşbu Kullanım Koşulları ve bu koşullar içerisindeki değişiklik ve/veya güncellemeler, Kullanıcı’nın Mobil Platform’u kullanmaya başlamasından itibaren Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır ve Mobil Platform’un yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. İşbu Gizlilik Politikasına ilişkin sorularınız hakkında info@tohumotizm.org.tr adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

TOHUM OTİZM VAKFI

Merkez Mah. Sıracevizler Cad.
Zülfikarlar İş Hanı No:27 Kat.3
Şişli – İstanbul

TELEFON

0212 244 75 00

FAX

0212 244 75 04

Google Haritada görmek için tıklayın